منوی اصلی

ads دوره های تخصصی بازرگانی تجهیزات پزشکی، با هدف انتقال تجارب حرفه ای آغاز شد!

جدیدترین محصولات

اینترفرانس اسکرومعرفی محصولات

 اینترفرانس اسکرو (Interference screw)

پیچ اینترفرانس میله شیار دار قابل جذب یا غیر قابل جذب که تاندون های ترمیمی آنتریور و پستریور را به استخوان متصل می کنند. انواع قابل جذب آنها برای تحریک رشد مجدد استخوان می باشند و به طور طبیعی توسط متابولیسم بدن از بین می روند.

متشکریم، نظر شما ثبت گردید.پس از تایید مدیر سایت در وبسایت نمایش داده می شود.